Cảm ơn bạn đã gửi đơn tham dự chương trình Buy-back BBXC.
Quyền tham dự của bạn sẽ được chúng tôi xác nhận và gửi thông tin qua email,
sau khi chương trình airdrop BBXC kết thúc, chậm nhất vào lúc 04/18/2019 16:00 (GMT+9)

Trở lại trang chính